Nowy numer 44/2020 Archiwum

To, co bliskie sercu

Zapraszamy do udziału w naszym świątecznym konkursie - czekamy na Wasze zdjęcia i rodzinne opowieści.

Bożonarodzeniowe ozdoby, bombki, gwiazdy i łańcuchy na choince ubierają nasze domy na święta i współtworzą ich niepowtarzalną atmosferę. Ale przy okazji niektóre z tych przedmiotów, często kruchych, niosą w sobie serdeczne wspomnienia osób i wydarzeń oraz rodzinne tradycje.

Czy wśród bożonarodzeniowych pamiątek w waszych domach macie takie przedmioty szczególne: od osób niezapomnianych, przekazywane z pokolenia na pokolenie, które właśnie na tych kilka świątecznych dni ożywają i przypominają ludzi, miejsca i wydarzenia?

Zapraszamy więc naszych Czytelników do konkursu i zachęcamy, aby zrobić zdjęcie tym szopkom, bombkom, gwiazdom, starszym i współczesnym, i w kilku słowach (do 5 zdań) napisać, z kim albo z jakim wydarzeniem jest związany dany przedmiot.

Oto szczegółowy regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media

2. Adres organizatora Instytutem Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11

3. Data rozpoczęcia konkursu: 16 grudnia 2018 r.

4. Termin nadsyłania prac: do 31 grudnia 2018 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu: 7 stycznia 2019 r. II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do czytelników wydania płockiego tygodnika "Gość Niedzielny" i użytkowników serwisu internetowego plock.gosc.pl. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

1. W przypadku osoby niepełnoletniej udział w konkursie musi zgłosić opiekun prawny.

2. Pracę konkursową należy przesłać na adres mailowy plock@gosc.pl

3. Uczestnicy mogą być wyłącznie osobami fizycznymi. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

6. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

1. Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres plock@gosc.pl fotografii świątecznego przedmiotu wraz z krótkim opisem z kim lub z czym dany przedmiot jest związany (do 5 zdań)

2. Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG, w wielkości nie większej niż 8 MB przesłane na konto mailowe plock@gosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości "Święta prosto z serca"

3. Do zdjęcia oraz opisu muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

4. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

5. Na wynik konkursu będzie miało wpływ głosowanie internautów (w dniach od 1 do 6 stycznia 2019 r.) oraz wybór jury.

IV. JURY

1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

ks. Włodzimierz Piętka (przewodniczący) – kierownik płockiego wydania "Gościa Niedzielnego"

Agnieszka Małecka – dziennikarz "Gościa Niedzielnego"

Agnieszka Otłowska – dziennikarz "Gościa Niedzielnego"

VI. NAGRODY

Organizator przewiduje nagrody (książka i zespół gadżetów "Gościa Niedzielnego") dla trzech najciekawszych zgłoszeń.

1. Imię i nazwisko laureatów wraz z danymi adresowymi zostanie opublikowany na stronie www.plock.gosc.pl w terminie 7 stycznia 2019 r.

2. Laureaci konkursu otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu, na adres wskazany przez laureata. W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata konkursu, jego prawo do nagrody wygasa.

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, przepis, dane osobowe: imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie z konkursu.

2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronie www.plock.gosc.pl VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Ankiety, doręczenia nagrody zwycięzcom Ankiety i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

4. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

5. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

* Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z Szczegółowym Regulaminem Konkursu Instytutu Gość Media (Regulamin) i akceptuję jego warunki.

* Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie "Święta prosto z serca" w informacji o jego wynikach na stronie plock.gosc.pl

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media (Organizator). Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, w celu przeprowadzenia konkursu "Wymyśl hasło reklamowe tygodnika Gość Niedzielny", przez okres do zakończenia całego postępowania konkursowego. Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom realizującym z Administratorem powyższy cel oraz uprawnionym organom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu jak i opublikowanie wyników mogą zostać wycofane przez kontakt na adres e-mail: sekretariat@igomedia.pl.

* Zakreślenie pola jest dobrowolne, ale konieczne, żeby wziąć udział w konkursie

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama