Stanowisko inwestora

red.

publikacja 16.08.2014 22:16

Publikujemy komunikat firmy w sprawie protestów wobec działalności zakładu i decyzji uchylających pozwolenia na jego funkcjonowanie.

Stanowisko inwestora Zakład w Ciółkowie Agnieszka Kocznur /Foto Gość

„Od ponad dwóch miesięcy legalnie działająca kompostownia Ecoriver Sp. z o.o., która mieści się we wsi Ciółkowo w powiecie płockim, nie może funkcjonować. Koszty decyzji wstrzymującej jej funkcjonowanie są ogromne – czytamy w komunikacie firmy. – Mieszkańcy Ciółkowa domagają się, by zakład firmy Ecoriver zniknął z ich wsi. Protesty zaczęły się z końcem maja. Część mieszkańców zablokowała drogę dojazdową do kompostowni. Właściciele firmy do tej pory prowadzili działania pojednawcze i cierpliwie dążyli do porozumienia z władzami i mieszkańcami wsi Ciółkowo. Jednak wszelkie rozmowy nie przyniosły rezultatów.W stosunku do przedstawicieli firmy są wysuwane nieprawdziwe zarzuty, niejednokrotnie godzące w jej dobre imię i wiarygodność (...)“.

W komunikacie czytamy dalej:

„Ludzie tłumaczą, że boją się o zdrowie, bo w kompostowni przetwarzane są podejrzane odpady, unosi się odór, a spod ogrodzenia zakładu wycieka podejrzana ciecz. Przy tym nie wierzą niezależnym badaniom powołanych do tego instytucji, które zaprzeczają tym stwierdzeniom i powinny rozwiewać nieuzasadnione obawy. Zaczęły się też pojawiać bezpodstawne oskarżenia o to, że działania firmy przyczyniły się do śmierci dwójki dzieci (pomimo opinii m.in. SANEPID-u, który kategorycznie informuje, aby nie łączyć tego typu przykrych wydarzeń z działalnością firmy), oraz że przedstawiciele Ecoriver odnosili się obelżywie w stosunku do protestujących mieszkańców wsi.

– Oficjalnie zaprzeczam, że ktokolwiek z naszej firmy użył niekulturalnych bądź obraźliwych słów wobec mieszkańców Ciółkowa i okolic – powiedział Paweł Żeleźniak, prokurent, współwłaściciel firmy Ecoriver. – Przytaczane przez anonimowe osoby obelgi, które rzekomo padły ze strony przedstawicieli firmy Ecoriver, są nieprawdą i są zwykłymi pomówieniami. Niebawem wkroczymy na drogę sądową wobec osób powielających te oszczerstwa; są to działania bezprawne godzące w nasze dobre imię. Nasza firma jest szansą na rozwój dla regionu. Tworzymy miejsca pracy. Obecnie w naszej firmie pracuje 5 osób z okolicy Ciółkowa. W fazie modernizacji zakładu (od maja 2013 do grudnia 2014 r.) przy zleceniu pracowało około 20 osób z okolicy. Docelowo, po pełnym uruchomieniu zakładu, stałe zatrudnienie w nim znalazłoby 15 osób z okolicy Ciółkowa, nie wspominając o dodatkowych zleceniach  typu okresowego“.

Inwestor  informuje ponadto:

„(...) 30 lipca br. firma Ecoriver złożyła odwołania od decyzji uchylających pozwolenia na jej funkcjonowanie do: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku. W pierwszym dokumencie czytamy, że w opinii spółki podstawa prawna wydania decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji jest niezgodna ze stanem faktycznym. Spółka nie zgadza się również ze stwierdzeniem, że nie wykonano wymaganych przepisami prawa oraz określonych w decyzji administracyjnej środków technicznych i rozwiązań technologicznych chroniących środowisko“.

„Wykonano wszystkie instalacje i rozmieszczono wszystkie urządzenia przewidziane w zaleceniach decyzji środowiskowej, co zostało potwierdzone przez inspektorów WIOŚ podczas licznych kontroli, m.in. wykonano: system ujmowania powietrza procesowego wraz z systemem oczyszczania i dezodoryzacji metodą "suchej pary" o skuteczności określonej w decyzji środowiskowej, zastosowano urządzenia dezodoryzujące pracujące bezpośrednio przy basenie rozładunkowym i na placach technologicznych, pola odkładcze są otoczone w całości systemem kurtyn antyodorowych, odpady przetwarzane biologicznie w drugim etapie kompostowania  na polach odkładczych są deponowane w nieckach otoczonych wałem ziemnym i odizolowane od podłoża membraną polietylenową, co zabezpiecza całkowicie  przed jakimkolwiek niekontrolowanym rozlewaniem potencjalnych odcieków.

Ponadto pryzmy zostają zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez przykrycie folią, co dodatkowo uniemożliwia przenikanie przez pryzmy wód opadowych i powstawanie odcieków“ – zaznaczono w komunikacie.

„(...) W odwołaniu od decyzji Starosty Płockiego z dnia 15 lipca br. czytamy, że firma zaskarża ją w całości i wnioskuje o jej uchylenie i umorzenie postępowania wznowieniowego w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W tym odwołaniu czytamy dalej, że z treści zaskarżonej decyzji wynika, że ekspertyza jest nierzetelna, a nadto dokonuje ustaleń irrelewantnych prawnie do zapadłego rozstrzygnięcia. Ekspert, do którego miała należeć ekspertyza technologiczna, nie stawił się w zakładzie, nie dokonał oględzin, nie posiadał żadnych danych i wiedzy, które umożliwiałyby mu prawidłowe dokonanie ustaleń zawartych w dokumencie. Jego ocena siłą rzeczy jest zatem oderwana od rzeczywistości, a założenia fikcyjne.

Za nierzetelne są uznane przez firmę Ecoriver także ustalenia i wnioski 'eksperta' dotyczące: możliwości technologicznych zakładu w zakresie wielkości przetwarzanych odpadów; celu i możliwości wykorzystania tej instalacji i jakości produktów procesu biologicznego, która rzekomo miałaby nie odpowiadać wymaganiom (...)“ – napisano w komunikacie Ecoriver.