Nowy Numer 07/2018 Archiwum

Nasz konkurs trwa!

Czy po ukazaniu się niemal 500 numerów "Gościa Płockiego" nasi Czytelnicy mogą powiedzieć: "Mój, zadomowiony Gość"?

Regulamin konkursu "GOŚCIA PŁOCKIEGO"

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU "GOŚĆ W DOM"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu jest redakcja "Gościa Płockiego"

Adres organizatora: ul. Tumska 3, 09-400 Płock, plock@gosc.pl

Data rozpoczęcia konkursu: 04.02.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.02.2018 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które są czytelnikami "Gościa Płockiego" i posiadają w swych domowych archiwach zachowane egzemplarze płockiego dodatku "Gościa Niedzielnego". Konkurs jest ogłoszony w związku z ukazaniem się 500. numeru "Gościa Płockiego" z datą 25 lutego 2018 r.

Uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

1. Uczestnik konkursu powinien przesłać na adres: plock@gosc.pl swoje zdjęcie z domowym archiwum "Gościa Płockiego" albo z konkretnym egzemplarzem bądź artykułem, który przechowuje "na pamiątkę". Mile będą widziane zdjęcia z pierwszym numerem płockiej edycji, który ukazał się 15 lutego 2009 r. Do zdjęcia należy dołączyć krótkie wyjaśnienie, dlaczego właśnie ten konkretny egzemplarz został zachowany przez uczestnika konkursu.

2. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych zdjęć.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

5. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” fotografii uczestnika z egzemplarzem (-mi) "Gościa Płockiego" i krótkim wyjaśnieniem, dlaczego uczestnik konkursu zachował na pamiątkę dany egzemplarz. Zgłoszenia należy przesyłać do 26 lutego włącznie.

Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG lub GIF w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto e-mailowe: plock@gosc.pl

Tytuł wiadomości powinien brzmieć: "Gość w dom".

W treści maila muszą się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail oraz krótkie wyjaśnienie zdjęcia, o którym jest mowa powyżej.

Nagrody otrzymają trzy osoby, które przyślą e-mailem na adres: plock@gosc.pl swoje zdjęcie z egzemplarzem "Gościa Płockiego" i krótkim wyjaśnieniem do nadesłanego zdjęcia. Komisja konkursowa, w której skład wchodzi redakcja "Gościa Płockiego" w ocenie najciekawszych zgłoszeń weźmie pod uwagę pomysłowość i jakoś zdjęcia oraz jego pisemne uzasadnienie.

IV. NAGRODY

Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą w miesiącu marcu.

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe i jego wyjaśnienie, dane osobowe: imię i nazwisko zgłaszającego pracę, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.

Nazwiska osób nagrodzonych w konkursie opublikujemy na stronie: plock.gosc.pl do 28 lutego 2018 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do ustalenia zadań konkursowych oraz wyboru uczestników konkursu.

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: plock@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

« 1 2 »
oceń artykuł

Zobacz także

Reklama

Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Reklama

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy